Archiv pro měsíc: Září 2016

S.r.óčko, akciovka, živnost nebo to jde i jinak?

Už dnes existují formy vlastnictví, struktury a řízení podniků, jejichž cílem je spojovat ekonomický výsledek s pozitivním dopadem na společnost.

Forma podnikání?

Pod pojmem „forma podnikání“ máme na mysli kombinaci právního statusu, vlastnictví, struktury řízení a odpovědnosti. Forma podnikání by měla být v souladu s účelem a hodnotami firmy. Měla by pomáhat rozvíjet vztahy s okolím a naplňovat cíle společnosti. Má vliv i na financování a velikost firmy. Kde nejsou cíl a forma v souladu, tam existuje riziko, že nebude dosaženo žádoucího cíle, ani vytvořena nová hodnota. Správně zvolená forma podnikání tedy patří k zásadním faktorům podílejícím se na úspěchu firmy; může být brzdou anebo akcelerátorem dlouhodobého obchodního úspěchu.

Existujte mnohem více forem podnikání, než je obecně známo a tato rozmanitost stále roste. Vlastníci firem a členové řídících orgánů by měli pravidelně přehodnocovat, zda forma, kterou zvolili v minulosti, stále ještě odpovídá tomu, jak se mění a vyvíjí strategie podniku v průběhu času. Možná se jen potvrdí, že zvolená forma je ta správná, může však vyjít najevo, že je třeba upravit například právní status, model vlastnictví či odpovědnosti vůči akcionářům.

Státní správa by měla jít příkladem

Vláda má nejen roli koordinátora hospodářské politiky, ale zároveň také vlastní státní firmy. Rovněž je zákazníkem poptávajícím zboží a služby od soukromých podniků. Protože se trhu sama pohybuje a zároveň ekonomiku koordinuje, má eminentní zájem na jejím bezproblémovém chodu. Měla se tu proto chovat jako příkladný subjekt. Měla by být otevřená rozmanitým formám podnikání na všech úrovních a prosazovat je. Rozmanitost (forem podnikání) ve společnosti je důležitá, protože podporuje inovace a růst. Poskytuje větší flexibilitu, čímž umožňuje držet krok s měnícím se společenským prostředím i očekáváním zákazníků.

Neodstatek informací

Vlastníci firem, členové řídících orgánů, poradci ani vládní instituce však nejsou vždy plně informováni o šíři forem podnikání, které jsou k dispozici. Proto je potřeba zvýšit povědomí o nich. Je nutné apelovat na všechny zúčastněné strany, aby si kladly ty správné otázky, které povedou k pozitivním změnám s dlouhodobým přínosem pro celou společnost.

Vlastníci podniků a členové řídících orgánů by se měli ptát, zda:

 • je forma podnikání neomezuje, ale naopak jim pomáhá růst?
 • inspiruje zaměstnance a podněcuje loajalitu?
 • pomáhá lákat potřebné finanční prostředky?
 • má firma možnosti rozvoje do budoucna?
 • jsou dlouhodobější změny žádoucí?
 • víme o něčem, co bychom mohli učinit, abychom plně využili svůj potenciál?

Poradci a analytici by si zase měli klást otázky typu:

 • Bereme v poradenství v potaz rozsah možností různých forem podnikání?
 • Podporujeme klienty, aby prověřovali možnost změny formy svého podnikání?
 • Ptáme se jich, zda v případě, že to dělají, je tato forma plně v souladu se stanoveným cílem?
 • Jsme schopni nabízet řadu vzorových stanov, které jsou navrženy tak, aby zahrnovaly širokou škálu možných forem podnikání?

Vláda a podniky by se ve vztahu k veřejnému sektoru měly zajímat, jestli:

 • mohou převzít iniciativu a vyvinout lepší kritéria, která by umožnila rozlišovat mezi podniky na základě jejich profilu, chování a dosavadní činnosti, jakož i specifik jejich výrobků nebo služeb?
 • si dokáží představit, že podniky soutěžící o zakázky budou tato kritéria využívat?
 • má vláda jednoznačnou politiku v oblasti stimulování a propagace rozmanitých forem podnikání?
 • vláda a vládní regulace mohou pomoci členům řídících orgánů podniků a vlastníkům, aby si byli více vědomi všech nových možností forem podnikání?
 • mají současné procesy nákupu a rozhodování o něm dopad na stimulaci firemní rozmanitosti?
 • existují adekvátní postupy, které při pořizování zboží a služeb za peníze daňových poplatníků oceňují ty poskytovatele, kteří využívají formy podnikání s pozitivním environmentálním a sociálním dopadem?

Podnikání má zásadní význam při uspokojování potřeb společnosti a formování její prosperity. Jako spotřebitelé a občané máme stále rostoucí nároky na kvalitu výrobků i služeb. Stále důležitější je také kontext, v němž se produkce odehrává. Zvyšuje se potřeba po eticky vyráběných produktech a službách i lokální produkci. Zároveň roste vůči byznysu skepse, a to v důsledku tlaku akcionářů na okamžitý zisk a neustálý růst.

Pokud budou formy podnikání lépe chápany a budou s nimi pracovat všechny tři zúčastněné strany, pak to napomůže snížení třecích ploch mezi soukromým a veřejným sektorem a přinese více důvěry veřejnosti v byznys. Vláda musí rozproudit veřejnou debatu o tématu různorodých forem podnikání a více využívat svých možností jakožto vlastník podniků, zákazník, regulátor alias tvůrce hospodářské politiky.